ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HARRY GROB-TRAININGEN®

Artikel 1           Definities

 1. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de coaching of training door Harry Grob-Trainingen®.
 2. Onder “deelnemer” wordt verstaan: de natuurlijke persoon die aan een coaching of training van Harry Grob-Trainingen®
 3. Onder “opdracht” wordt verstaan: de overeenkomst tussen Harry Grob-Trainingen®en de opdrachtgever.

Artikel 2           Werkingssfeer

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Harry Grob-Trainingen®.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken, zijn slechts van toepassing indien schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen.

 

Artikel 3           Oriënterende gesprekken

 1. Aan “oriënterende gesprekken” met de opdrachtgever en/of de deelnemer zijn geen kosten verbonden, waarbij onder oriënterend gesprek het eerste onderhoud met een trainer van Harry Grob-Trainingen®wordt verstaan. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.

Artikel 4           Opdracht

 1. De overeenkomst tussen Harry Grob-Trainingen®en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de offerte of het inschrijfformulier.
 2. De opdracht is een “inspanningsovereenkomst”, waarbij Harry Grob-Trainingen®zich naar beste kunnen zal inspannen om de deelnemer te helpen.
 3. De faciliteiten, informatie en diensten van Harry Grob-Trainingen®staan de deelnemers uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met het coachings- of trainingstraject.
 4. Het staat deelnemers en/of opdrachtgevers niet vrij één en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin vervat ligt in de aan Harry Grob-Trainingen®verstrekte opdracht.
 5. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid is gewezen, respectievelijk als die voortvloeit uit de aard van de informatie.
 6. De opdrachtgever en de deelnemer verplichten zich vooraf opgave te doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het coachings- of trainingstraject. Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en de deelnemer verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan Harry Grob-Trainingen®de coaching of training beperken, tot een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen.
 7. Harry Grob-Trainingen®heeft het recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Harry Grob-Trainingen®is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Harry Grob-Trainingen®is uitgegaan van de door opdrachtgever of deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5           Tarieven

 

 1. Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever aan Harry Grob-Trainingen®een honorarium verschuldigd volgens de bij Harry Grob-Trainingen®gebruikelijke tarieven, vermeerderd met de omzetbelasting.

Artikel 6           Facturering en betaling

 1. De opdrachtgever is verplicht de facturen van Harry Grob-Trainingen®binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen.
 2. De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim, een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,00. Harry Grob-Trainingen®is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde percentage en bedrag te boven gaan.
 5. Bij niet tijdige betaling, kan de coaching of training worden opgeschort of beëindigd, onverminderd de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever.

 

Artikel 7           Annulering

 

 1. De opdrachtgever kan de overeenkomst met Harry Grob-Trainingen® per aangetekende brief annuleren. De datum van het poststempel van de aangetekende brief geldt als aanzegtermijn van de annulering.
 2. Indien de training korter dan 4 weken voor de startdatum wordt opgezegd, is men verplicht 50% van het deelnemersgeld te vergoeden. Bij annulering korter dan 7 dagen voor de aanvang, is het volledige bedrag verschuldigd. Deze regeling geldt ongeacht de reden van annulering van de deelnemer. Indien opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangemelde deelnemer de deelname tijdens de training beëindigd of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling of vermindering van de overeengekomen prijs.

Artikel 8           Overmacht

 

 1. Onder “overmacht” wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Harry Grob-Trainingen®zijn toe te rekenen.
 2. Tijdens de duur van de overmachtsituatie worden de verplichtingen van Harry Grob-Trainingen®

 3. Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door Harry Grob-Trainingen®niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 9           Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Harry Grob-Trainingen®is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Harry Grob-Trainingen®wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Harry Grob-Trainingen®
 2. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Harry Grob-Trainingen®aan opdrachtgever in het desbetreffende geval in rekening gebrachte bedrag.
 3. Harry Grob-Trainingen®is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden verhaald. Harry Grob-Trainingen®is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Harry Grob-Trainingen®tegen alle aanspraken van derden, de door Harry Grob-Trainingen®in verband daarmee makende kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Harry Grob-Trainingen®ten behoeve van de opdrachtgever.
 5. De uit vorenstaande voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid en vrijwaringplicht gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Harry Grob-Trainingen®.

Artikel 10         Geschillenregeling

 1. Op alle overeenkomsten die Harry Grob-Trainingen®sluit, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, geen uitgezonderd, welke naar aanleiding van door deze voorwaarden beheerste verhoudingen tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank Almelo.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Almelo op 27 september 2007 onder nummer 47/2007.