Personeel Actueel – Dr. Maurice de Valk

Personeel Actueel – Dr. Maurice de Valk

Personeel Actueel
Door: Dr. Maurice de Valk

Weer in Balans

Recent bezocht ik samen met mijn co-assistent een open dag bij Harry Grob. Harry geeft al een aantal jaren de personeelstraining ‘Weer in Balans’. Deze middag was vooral bedoeld om personeelsmanagers een indruk te geven van de inhoud hiervan.

De eerste spreker was Johan Siebens, gepromoveerd in de filosofie en HR-manager bij Shell. Hij zette het maatschappelijk verantwoord ondernemen (sustainable development) en stress-management uiteen. Shell doet veel onderzoek naar de invloeden op de relatie tussen mens en organisatie. Hierbij maken ze gebruik van scenariodenken: bestaande (of fictieve) problemen worden geanalyseerd en het verloop of de ontwikkeling daarvan wordt in scenario geschetst.

Niet zozeer de uitkomsten hiervan zijn belangrijk, maar met name het inzicht in alle factoren die van invloed zijn op het verloop. Dit zijn immers de invloeden die ook van belang zijn met betrekking tot de bedrijfsvoering op lange termijn. Sustainable development draait om profit, planet en people, met daaruit voortvloeiend de social performance en het welzijn van de werknemers.

De relatie mens en organisatie is veranderlijk, met name onder invloed van trends als verandering op de arbeidsmarkt, de verhoging van de pensioenleeftijd, de vergrijzing, technologische ontwikkelingen, arbeidsverkeer binnen Europa en flexibiliteit van werknemers. Wellicht de allerbelangrijkste invloedsfactor is gezondheid. Stress is een belangrijk en steeds groter wordend probleem als gevolg van de grotere psychische druk, individualisatie en verhoogde werksnelheid. Als belangrijkste stressoren noemt de heer Siebens: de manager in directe lijn, onzekerheid over de loopbaan, collega’s, hogere werklast, bureaucratie, te makkelijk of juist te moeilijke werkzaamheden, slechte communicatie, gebrek aan complimenten, conflicten en uiteraard de persoonlijke problemen van de werknemer. Stress is coherent aan de arbeidsprestaties, een bedrijf moet daarom als een levend organisme worden beschouwd. Er zal altijd een spanning zijn tussen het bedrijfsdoel (bijvoorbeeld winstgroei) en de maatschappij of de levensdoelen van de werknemer. Deze spanning moet creatief worden gebruikt om kansen te creëren om mensen zich beter te laten voelen. Centraal hierin staat de betekenis van werk in het leven van de werknemer.

Vervolgens was Harry Grob zelf aan het woord. Hij vertelde in het kort wat de basis is voor zijn trainingen. Zijn benadering komt voort vanuit diverse invalshoeken, maar veelal geïnspireerd door het holisme. Het geheel is meer dan de som der delen en mensen zijn productiever als zij zichzelf zijn. Deze training is bedoeld voor werknemers, gebaseerd op de volgende principes:

• Een gezonde geest in een gezond lichaam;

• Een mens is geen machine, alle goede veranderingen komen langzaam;

• Je kunt alleen jezelf veranderen c.q. weer in balans krijgen;

• Mensen veranderen alleen als ze dat zelf willen en zich de noodzaak daartoe bewust worden;

• Balans vinden in jezelf, niet in allerlei wonderpillen, diëten en de nieuwste gezondheidsgrillen.

Veel seminars en workshops zijn op korte termijn weinig effectief. De heer Grob probeert een menselijke verandering te bewerkstelligen. Dit proces is langzaam; tijd is een belangrijke factor. Hij gaat daarbij dan ook uit van zo’n 30 contacturen verspreid over enkele maanden.

Gebruik makend van Tai Ji, muziek en meditatie wordt een combinatie bewerkstelligd van het verbeteren van de fysieke conditie en, zeer nadrukkelijk, ontspanning. Het doel van de training is mensen meer bewust maken van hun eigen gezondheid, ze inzicht te geven in zelfkennis en zelfmanagement, op het gebeid van bijvoorbeeld relaties of lastige situaties. Hen handvatten reiken voor het eigen leven zodat zij het eigen kunnen (capaciteiten) en willen kunnen herontdekken. Het uiteindelijke doel is het verhogen van de arbeidsproductiviteit door weer in (een nieuwe) balans te komen met zichzelf.

Ten slotte vertelde een van de deelnemers over zijn ervaring met de training. Hij vertelde vooral geleerd te hebben dat hij zelf de regie heeft over zijn eigen leven en dat je je niet moet laten leven. Ook had hij meer inzicht gekregen in zijn eigen kunnen en dat hij tot het besef kwam dat niet alles wat je doet 100 % goed kan. Hierdoor heeft hij zijn werk weer kunnen hervatten. Wel benadrukte hij dat de training naar zijn inzicht niet effectief is als je je niet af en toe kwetsbaar opstelt.